การตรวจสอบการเสริมแป้งเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพ: คู่มือสำหรับผู้ผลิต ผู้ควบคุม และผู้จัดการโปรแกรม

การตรวจสอบการเสริมแป้งเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพ: คู่มือสำหรับผู้ผลิต ผู้ควบคุม และผู้จัดการโปรแกรม

การเสริมแป้งคือการปฏิบัติโดยจงใจเพิ่มเนื้อหาของธาตุอาหารรองที่จำเป็นอย่างน้อยหนึ่งอย่างในแป้ง การเสริมสร้างแป้งสาลีและข้าวโพดด้วยวิตามินและแร่ธาตุถือเป็นกลยุทธ์ที่คุ้มค่าในการแก้ปัญหาการขาดสารอาหารระดับจุลภาคและผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการ เช่น ภาวะโลหิตจางหรือการป้องกันความบกพร่องของหลอดประสาทโปรแกรมการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้องได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันว่าโปรแกรมเหล่านี้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าประชากรจะได้รับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการ 

การพัฒนาระบบตรวจสอบป้อมปราการที่สามารถดำเนินการ

และบำรุงรักษาได้อย่างเหมาะสมนั้นจำเป็นต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบ

การออกแบบและส่วนประกอบของระบบตรวจสอบจะแตกต่างกันไปตามอายุของโปรแกรมและทรัพยากรที่มีอยู่ คู่มือนี้แยกความแตกต่างของการตรวจสอบสองประเภทหลัก: การตรวจสอบตามกฎระเบียบและการตรวจสอบครัวเรือนหรือการบริโภค การตรวจสอบตามกฎข้อบังคับรวมถึงสี่ประเภทย่อยของการตรวจสอบ: ภายใน ภายนอก นำเข้า และเชิงพาณิชย์ ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับแป้งเสริมคุณภาพ ปลอดภัย และเสริมสารอาหารอย่างเพียงพอ การติดตามการบริโภคเกี่ยวข้องกับครัวเรือนและสมาชิก

คู่มือนี้ครอบคลุมตัวชี้วัดของ WHO/CDC ที่เลือกสำหรับการตรวจสอบโปรแกรมการเสริมความแข็งแกร่ง การใช้ตัวบ่งชี้การตรวจสอบที่เป็นมาตรฐานเหล่านี้สามารถอำนวยความสะดวกในการเปรียบเทียบผลลัพธ์และการแบ่งปันความรู้ระหว่างโปรแกรมต่างๆ ทั่วโลก โดยสังเขป คู่มือนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ:

• นำเสนอกรอบการตรวจติดตามทั่วไปเพื่อช่วยในการออกแบบ

และดำเนินการตามระบบการตรวจติดตามสำหรับโปรแกรมเสริมแป้ง;

• อำนวยความสะดวกในการใช้ตัวบ่งชี้มาตรฐานของ WHO/CDC;

• ให้ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงซึ่งอาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ;

• เน้นตัวอย่างที่เกี่ยวข้องจากโปรแกรมเสริมกำลังที่มีอยู่;

• ทำหน้าที่เป็นทรัพยากรสำหรับการฝึกอบรมผู้ที่เกี่ยวข้องในการออกแบบ การใช้งาน และการจัดการระบบตรวจสอบการเสริมแป้ง

เอกสารนี้มีไว้สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการสร้างเสริมความแข็งแกร่งของประเทศที่มีส่วนได้เสียและ/หรือผู้มีอำนาจในการติดตามตรวจสอบโครงการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจรวมถึงหน่วยงานของรัฐที่ดูแลการเสริมกำลัง หน่วยงานของรัฐที่ตรวจสอบการเสริมกำลัง เช่น ผู้ตรวจสอบและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานควบคุมอาหาร พันธมิตรทางอุตสาหกรรมที่เสริมกำลังหรือเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทาน เช่น โรงสี ผู้นำเข้าแป้ง และผู้ผลิตพรีมิกซ์ สถาบันการวิจัย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ผู้จัดการโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและองค์กรระหว่างประเทศที่ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่โครงการอาหารและโภชนาการ

Credit : เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>>แทงบอลออนไลน์